Lịch sử đàn Tỳ Bà

Lịch sử du nhập đàn tỳ bà

Lịch sử du nhập và phát triển

Đàn Tỳ Bà du nhập vào nước ta từ thế kỷ XI được dùng trong các ban nhạc thời Lý (Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIII, dưới thời Hậu Lê, có mặt trong các ban nhạc Đường...