Tỳ Bà Việt Nam tại giảng đường Đại Học: “Thiên âm” hào hùng ngày Quốc khánh cùng Đại Học FPT.