Nữ sinh viết luận về đàn tỳ bà giành học bổng tiền tỷ của 4 đại học ở Mỹ