Phân biệt đàn tỳ bà Việt Nam và đàn tỳ bà Trung Quốc