TỲ BÀ TRONG VĂN HỌC: THƠ “TỲ BÀ TRUYỆN” CỦA NGUYỄN BÍNH.